Neponáhľajte Sa!
Získajte Zľavu 5% Na Váš Nákup!

Kliknite na tlačidlo, ktoré vidíte nižšie, a dostanete zľavový kód obchodu.

1. Okamžik uzavretia kúpnej zmluvy

1.1. Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za platnú, keď kupujúci potvrdí v on-line obchodu nakonfigurovaný nákupný košík, v ktorom uvedie dodaciu adresu tovaru, zvolí pre neho optimálny spôsob platby a oboznámi sa s vnútornými pravidlami on-line obchodu.


2. Práva kupujúceho 

2.1. Kupujúci ma právo na nákup tovaru v on-line obchodu podľa stanovených pravidiel a vnútorných podmienok on-line obchodu.

2.2. Kupujúci má právo vypovedať kúpnu zmluvu uzatvorenú s on-line obchodom Teddyway. Kupujúci, ktorý chce vypovedať túto zmluvu, je povinný písomne (e-mailom) oznámiť Predávajúcemu dôvod vrátenia veci a číslo objednávky najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. Kúpnu zmluvu nemožno vypovedať v prípadoch uvedených v právnych predpisoch EÚ.


3. Povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci musí zaplatiť celú sumu za vybraný tovar.

3.2. Ak v čase dodania tovaru Kupujúci bez náležitého dôvodu odmietne prevziať objednaný tovar alebo neposkytne správnu dodaciu adresu bez uvedenia dôvodu, Kupujúci znáša prepravné náklady vypočítané na základe hmotnosti zásielky.

3.3. Kupujúci využívajúci on-line obchod Teddyway súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať tieto pravidlá a podmienky predaja.

3.4. Kupujúci musí uviesť číslo objednávky tovaru, aby mohol zaplatiť za zakúpený tovar.


4. Práva predávajúceho 

4.1. Za zvláštnych okolností má predávajúci právo pozastaviť alebo natrvalo ukončiť prevádzku on-line obchodu bez predchádzajúceho oznámenia kupujúcim.

4.2. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť podmienky týchto pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia.

4.3. Predávajúci nie je povinný splniť objednávku, ak si kupujúci zvolí spôsob platby vopred a nezaplatí do 7 kalendárnych dní.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok zrušiť podanú objednávku a vrátiť kupujúcemu zaplatenú celkovú sumu peňazí.


5. Povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci zabezpečuje správne podmienky pre používanie svojho on-line obchodu.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie, a požadovaným spôsobom dodania.

5.3. Za určitých okolností, keď Predávajúci nie je schopný doručiť Kupujúcemu vybraný tovar, musí ponúknuť  Kupujúcemu iný tovar, ale ak Kupujúci odmietne, zaväzuje sa vrátiť peniaze na bankový účet Kupujúceho do 7 pracovných dní.


6. Doručovanie tovaru 

6.1. Za doručovanie tovaru je zodpovedný Predávajúci alebo osoba ním poverená.

6.2. Kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru spolu s Predávajúcim alebo s osobou ním poverenou.

6.3. Ak kupujúci zistí akúkoľvek chybu v zásielke, môže odmietnuť zásielku prevziať a uviesť to v dodacom doklade.


7. Vrátenie tovaru 

7.1. Vrátenie tovaru sa uskutoční v súlade so Nariadením ministra hospodárstva Európskej únie č.  217 z 29. júna 2001 o schválení pravidiel vrátenia a výmeny tovaru.

7.2. Tovar, ktorý Kupujúci vracia Predávajúcemu, musí byť doručený kompletný, nepoškodený.

7.3. Tovar sa vracia na adresu uvedenú predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci v tom prípade, ak tovar je chybný.

7.4. Ak sa vracia chybný tovar, Predávajúci je zodpovedný za výmenu tohto tovaru za kvalitný. Ak Predávajúci tento tovar nemá, Kupujúcemu vráti uhradenú sumu.


8. Zodpovednosť 

8.1. Kupujúci je zodpovedný za vlastné konanie v on-line obchodu Teddyway.

8.2. Predávajúci nezodpovedá za informácie obsiahnuté na iných webových stránkach, aj keď odkazy na tieto webové stránky sa nachádzajú v on-line obchodu Teddyway.

8.3. V prípade škody vinník zaplatí škodu poškodenej osobe.


9. Zasielanie informácií

9.1. Všetky otázky a oznámenia sú zasielané emailom na adresu, ktorá je uvedená v on-line obchodu, alebo pomocou telefónu.

9.2. Predávajúci poskytuje všetky informácie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, ktorý bol uvedený v čase objednania tovaru.


10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto pravidlá podliehajú právu EÚ.

10.2. Všetky nezhody a spory týkajúce sa presadzovania týchto pravidiel sa riešia rokovaním a ak sa dohoda nedosiahne, spor sa bude riadiť podľa právnych predpisov EÚ.

Product added to wishlist